Regulamin sklepu internetowego RetroReporter

Sklep internetowy Retroreporter, działający pod domeną: sklep.retroreoprter.pl, prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem Internetu.

Właścicielem Sklepu jest firma  House Of Print  ul. Różana 23 lok. 1  02-548  Warszawa   prowadząca działalność, na podstawie wpisu do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki.

 

Siedziba przedsiębiorcy (adres do korespondencji):

ul. Różana 23 lok. 1
02-548
Warszawa

Kontakt ze sklepem jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt@retroreporter.pl

Kontakt telefoniczny jest możliwy od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 16:00 pod numerem Tel. 0 502 159 083Zwroty stosowane w regulaminie

1. Sklep – Sklep internetowy działający pod domeną skle.retroreporter.pl

2. Sprzedawca – firma House Of Print

3. Kupujący – każdy podmiot składający zamówienie w Sklepie (konsument lub osoba nieposiadająca statusu konsumenta).

4. Konsument – osoba fizyczna dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego).

5. Oferta handlowa – oświadczenie Sprzedawcy kierowane Kupującemu poprzez pocztę e-mail lub telefonicznie, po potwierdzeniu złożenia zamówienia, zawierająca informację o koszcie towaru, dokładnych kosztach dostawy oraz terminie realizacji.§ 1

Postanowienia ogólne1. Niniejszy regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów znajdujących się na stronie Sklepu.

2. Do korzystania z usług Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, skrzynki e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www.

3. Przedmiotem sprzedaży są towary prezentowane przez Sklep w chwili składania zamówienia.

4. Wszystkie ceny prezentowane na stronie internetowej Sklepu podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze nie zawiera kosztów przesyłki.

5. Zamówienia realizowane są wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Sprzedaż i wysyłka za granicę możliwa jest, po skontaktowaniu się ze Sklepem i ustaleniu szczegółowych warunków dostawy.

6. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany ceny towarów, wprowadzania oraz wycofania towarów, udzielania rabatów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych. Nie ogranicza to jednak w żaden sposób praw nabytych przez Kupujących.

§ 2

Składanie zamówień

1. Zamówienia dokonywane za pośrednictwem strony internetowej Sklepu można składać przez całą dobę.

2. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien:

1) wybranie przycisku „Zamów”. Następnie należy dokonać wyboru dotyczącego zamawianego sprzętu: ilości, koloru oraz rozmiaru. W procesie zamawiania możliwa jest modyfikacja zamówienia poprzez opcję „zatwierdzanie zmian ilości” lub „usuwanie produktów z koszyka”,

2) wybrać sposób dostawy oraz płatności,

3) podać dane osobowe i kontaktowe niezbędne do zrealizowania transakcji.

3. Informacja o złożeniu zamówienia przekazywana jest przez Sklep poprzez pocztę e-mail lub telefonicznie.

 1. O całkowitym koszcie zamówienia (cena towarów + koszty dostawy), kupujący jest informowany trakcie składania zamówienia

 2. Kupujący może wybrać jeden z poniższych sposobów dostawy: poczta polska, kurier 

 3. Po otrzymaniu maila potwierdzającego zamówienie, należy wpłacić podaną w mailu kwotę "do zapłaty" na konto:
 4. Fundacja Promocji Studiów Międzynarodowych
  ul. Jagiellońska 6/26
  03-721 Wawa

  Millennium Bank
  94 1160 2202 0000 0002 5852 5743
 5. (zamówienie będzie zrealizowane w momencie wpłynięcia kwoty do zapłaty na konto)
 6. W przypadku braku wpłaty, zamówienie jest anulowane po 24  godzinach (dot. dni roboczych).

§ 3

Realizacja zamówień

1. Warunkiem realizacji zamówienia złożonego przez Kupującego jest podanie przy wypełnianiu formularza zamówienia prawdziwych danych osobowych i kontaktowych.

2. W przypadku gdy zajdzie podejrzenie błędnego wypełnienia formularza zamówienia Sklep dołoży wszelkich starań, aby skontaktować się z Kupującym w celu potwierdzenia złożenia zamówienia. Jeśli z Kupującym nie będzie można się skontaktować zamówienie zostanie anulowane w ciągu 24 dni od dnia złożenia zamówienia.

3. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 13.00, w soboty, w niedziele oraz święta rozpatrywane są w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w który zamówienie zostało złożone.

4. Czas realizacji zamówienia, jest zależny od wyboru sposobu dostawy. Klient jest informowany o terminie dostawy podczas składania zamówienia.

5. Wraz z towarem Kupujący otrzymuje dowód zakupu, tj. fakturę VAT. W przypadku, gdy Zamawiający jest płatnikiem VAT, Sklep prosi o wypełnienie danych w formularzu zamówienia, koniecznych do wystawienia faktury VAT.

6. O etapach realizacji zamówienia, jak i o wysyłce, Sklep informuje Kupującego w kolejnych e-mailach.

 

§ 4

Sposoby i koszty dostawy

1. Sklep realizuje wysyłkę zamówionych towarów transportem własnym lub za pośrednictwem firmy kurierskiej

2. Koszty przesyłki doliczane są do zamówienia i ponoszone są przez Kupującego.

3. Kupujący informowany jest o ostatecznych kosztach dostawy drogą mailową bądź telefonicznie w ofercie handlowej (potwierdzeniu przyjęcia zamówienia).

4. W razie przesłania towaru za pośrednictwem przewoźnika, Kupujący obowiązany jest zbadać przesyłkę (art. 545 § 2 Kodeksu cywilnego). W przypadku uszkodzenia przesyłki Sprzedawca zaleca sporządzenie protokołu uszkodzenia w obecności kuriera oraz niezwłoczne poinformowanie o tym Sklepu. Brak protokołu uszkodzenia przesyłki może istotnie utrudnić Kupującemu dochodzenie ewentualnych roszczeń od Sklepu lub firmy kurierskiej oraz ustalenie osoby odpowiedzialnej za uszkodzenie przesyłki.


§ 5

Reklamacje

 1. Kupującemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji zakupionego towaru.

 2. Reklamacja może być złożona pisemnie na adres Sklepu lub e-mailem na adres: kontakt@retroreporter.pl

 3. Przed złożeniem reklamacji zalecane jest skontaktowanie się ze Sklepem za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie – pomoże to w sprawniejszym rozpatrzeniu reklamacji.

 4. Odsyłając reklamowany towar Sklep zaleca dołączenie do przesyłki dokumentu sprzedaży (lub jego kserokopii) oraz informacji o przyczynie reklamacji. Reklamacje złożone przez Kupującego niebędącego konsumentem, bez załączonego dokumentu sprzedaży i oryginalnego opakowania, nie będą rozpatrywane.

 5. W przypadku umów zawartych z Kupującymi mającymi status konsumenta, jeżeli towar jest niezgodny z umową, konsument może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów.

 6. Jeżeli konsument nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli Sklep nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby konsumenta na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru z umową jest nieistotna.

 7. Konsument traci uprawnienia z tytułu niezgodności zakupionego towaru z umową, jeżeli nie zawiadomi Sklepu o niezgodności zakupionego towaru z umową przed upływem dwóch miesięcy od wykrycia niezgodności.

 8. Reklamacja złożona przez konsumenta rozpatrywana jest w terminie 14 dni.

 

§ 6

Prawo odstąpienia od umowy i zasady zwrotów

 1. Kupujący mający status konsumenta może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych w Sklepie bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni, licząc od dnia wydania towaru (tj. od dnia odebrania towaru przez konsumenta) Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach określonych w art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2002 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

 3. W razie odstąpienia konsument zobowiązany jest do zwrotu towaru w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

 4. Konsument odstępujący od umowy wysyła towar na własny koszt; koszt ten nie podlega zwrotowi.

 5. Konsument zobowiązany jest do zwrotu towaru niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.

 6. Sklep zaleca odsyłanie zwracanego towaru w zabezpieczonym opakowaniu wraz z dokumentem sprzedaży.

 7. Pieniądze za towar wraz z kosztami przesyłki poniesionymi przez konsumenta przy zakupie towaru zostaną zwrócone przez Sklep w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy przez konsumenta.

 8. W przypadku pozostałych Kupujących, nieposiadających statusu konsumenta, zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 8

Rejestracja i ochrona danych osobowych

1. Kupujący wypełniając formularz zamówienia oświadcza, że podane w nim dane są zgodne ze stanem faktycznym.

2. Wypełniając formularz zamówienia Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych w celu realizacji i obsługi zamówienia przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

3. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji zamówienia.

4. Kupujący zgodnie z powołaną powyżej ustawą ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Kupującemu prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody określonej w § 8 ust. 2 na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Kupującego.

§ 9

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

 2. Niniejszy regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Kupującego będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszego regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

 3. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży zawieranych pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym niebędącym konsumentem jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy. W sporach wynikłych w stosunkach z konsumentami właściwy jest sąd dla siedziby pozwanego lub miejsca wykonania umowy.

 4. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy sprzedaży, następuje przez wydrukowanie i przekazanie Kupującemu wraz z przesyłką faktury VAT.

 5. Niniejsza wersja regulaminu dostępna jest w wersji elektronicznej na stronach sklep.retroreporter.pl (zakładka „Regulamin”) od dnia 01.12.2013.

 1. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Zmiana regulaminu staje się skuteczna z chwilą zapoznania się przez Kupujących ze zmianą. Zamówienia złożone przez Kupujących przed zmianą regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.